1586921023 เข้าชม : 235 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น "วันครอบครัว"             เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ เกิดความรักความอบอุ่นและความสุขในครอบครัวมากที่สุด                เพราะสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตของผู้คน                ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้าน สังคมด้วย เช่นกัน  

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 82 ครั้ง )