1575012467 เข้าชม : 328 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ครูโอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและชมนิทรรศการอาชีพ นิทรรศการรักการอ่าน และพบปะพูดคุยกับบุคลากร กศน. และ สช. เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม เพื่อพลิกโฉมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสู่ยุคดิจิทัลจนต้องร้อง "WOW WOW" ประกอบด้วย 6 เรื่อง (6G) ได้แก่ 1) Good Teacher เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. 928 อัตรา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล 2) Good Place จะตั้งศูนย์ กศน.ต้นแบบที่ดีเยี่ยม 5 อย่าง ใน 928 อำเภอ พร้อมให้บริการ Digital Library และ e-Book 3) Good Activity Digital Platform พัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลา พร้อมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ และหลักสูตรระยะสั้นรองรับ New S-Curve 4) Good Partnership มีเครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 5) Good Innovation การจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. และ 6) Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียนที่ถูกควบรวม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 82 ครั้ง )